Bildiri Gönderimi ve Yazım Kuralları

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

YAZIM KURALLARI

 • Bildiri Başlığı: Times New Roman, 14 Punto (Bold)
 • İngilizce bildiri başlığı Times New Roman 12 Punto (Bold), Tümü Büyük, Ortalı Şekilde
 • Yazar/Yazarlar: Unvan, Adı Soyadı (Bold) (İsim: Yalnızca İlk harf büyük harf olacak. Soyadı: Tüm harfler büyük olacak)
 • Kurum Bilgisi ve İletişim: Yazar/yazarlar kurum bilgisi, e-mail adresi
 • Yazı tipi ve karakteri: Times New Roman,12 punto.
 • Kenar Boşlukları: Üst, alt, sol ve sağ kenar boşluklar: 2,5 cm
 • Paragraf ve Satır Aralığı: Önce: 0 nk, Sonra: 6nk, Satır Aralığı: Tek satır aralığı, paragraf başlangıcı sola dayalı.
 • Kaynakça: Bildiri tam metni sonuna yazar soyadına göre kaynakça eklenmelidir
 • Özet Metin: Times New Roman,12 punto, Önce 0 nk, sonra 6 nk, tek satır aralığı, girinti sola yaslı, en az 100, en fazla 300 kelime olmalıdır.
 • Tam Metin Boyutu:  Bildiri tam metin 25 sayfayı geçmemelidir.
 • Bildiri tam metinlerin word formatında gönderilmesi gerekir.
 • Sempozyuma gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre, dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır. Tam metin olarak seçilecek olanların özgün çalışmalardan oluşması gerekir.
 • Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

KİTAPLAR

1) Tek yazarlı kitap:

Kaynakçada: Özdemir, A. (2008). Yönetim Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalar. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Metin içinde: (Özdemir, 2008: 107)

2) İki yazarlı kitap:

Kaynakçada: Kara, S. ve Aydemir, O. (2014). Finans Matematiği İçin Püf Noktalar. Ankara: ABC Yayınları.

Metin içinde: (Kara ve Aydemir, 2014: 112)

3) İkiden çok yazarlı kitap:

Kaynakçada: Koçyiğit, M., Tekel, E., ve Karadağ, E. (2018). Eğitimde Ahlâk ve Etik. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Metin içinde: İlk atıfta tüm yazarlara yer verilir, daha sonraki atıflar (Koçyiğit vd., 2018: 286) şeklinde devam eder.

4) Editörlü kitap:

Kaynakçada: Kızılkaya, S. (2022). Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim. Çağatay, A. ve Tüzemen, A. (Editör) içinde, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Güncesi, 1. Baskı, (s. 143-168). Ankara: Gazi Kitapevi.

Metin içinde: (Kızılkaya, 2022: 145).

KİTAPTA BÖLÜM:

Kaynakçada: Keleş, Y. (2015). İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihi Gelişimi. E. Pelit (Ed), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi içinde (ss. 17-43). Ankara: Grafiker Yay.

Metin içinde: (Keleş, 2015: 10)

MAKALELER

1) Tek yazarlı makale:

Kaynakçada: Berndt, T. J. (2002). FriendshipQualityandSocial Development. CurrentDirections in PsychologicalScience, 11(4), 7-10.

Metin içinde: (Berndt, 2002: 9)

2) İki yazarlı makale:

Kaynakçada: Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood Management AcrossAffectiveStates: TheHedonicContingencyHypothesis. Journal of PersonalityandSocialPsychology, 66(3), 1034-1048.

Metin içinde: (Şimşek ve Bal, 2010: 135)

3) Aynı yazara ait birden fazlar eser: Aynı yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri makalede kullanılmışsa eserler a,b,c, şeklinde sıralamaya tabi tutulur.

Kaynakçada: Gregory, A.W. ve Hansen, B.E. (1996a). Residual-basedTestsForCointegration in ModelsWithRegimeShifts. Journal of Econometrics, 70, 1-26.

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996a: 22)

Kaynakçada: Gregory, A. W. ve Hansen, B. E. (1996b). TestsForCointegration in ModelsWithRegimeand Trend Shifts. Oxford Bulletin of EconomicsandStatistics58(3), 555 – 559.

Metin içinde: (Gregory ve Hansen, 1996b: 198)

ÇEVİRİ ESERLER

Kaynakçada: Gujarati, D.N. (2011). Temel Ekonometri (Şenesen ve Şenesen, Çev.). İstanbul: Literatür.

Metin içinde: (Gujarati, 2011: 120)

TEZLER

Kaynakçada: Koçyiğit, M. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Nedensel Yüklemeleri ve Öğrenme Stilleri, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Metin içinde: (Koçyiğit, 2011: 75)

YAZARI BELLİ OLMAYAN RESMİ, ÖZEL YAYINLAR, RAPORLAR Vb.

Kaynakçada: MEB. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Metin içinde: (MEB, 2012: 65).

SEMPOZYUM, KONGRE vb. TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİ

Kaynakçada: Ulu, M., ve Peker, M. (2008). Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Adayı ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

İNTERNET KAYNAKLARI

Kaynakçada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2014). Enflasyon raporu 2013-IV. http://www.tcmb.gov.tr (Erişim tarihi: 10.02.2022).

Metin içinde: (TCMB, 2022)