Tema ve Başlıklar

Üçüncüsü “Ekonomi ve Siyaseti Yeniden Düşünmek: Yeni Sorunlara Güncel Çözüm Önerileri” temasıyla 10-12 Ekim 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek olan sempozyumumuzda yazarlardan, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde içeriklere sahip ve toplantıya çağrılı yerel hizmet ve politika üretici kurumlar için yol gösterici, çözüm önerileri geliştiren bildiriler sunmaları beklenmektedir.

İktisat Siyaset Yönetim İşletme Maliye Sosyal Hizmet / Psikoloji / Sosyoloji
Para Politikaları Toplumsal Olaylar Yerel Yönetimler İşletme Yönetimi Küresel Kamusal Mallar Sosyal Hizmetin Bilgi, Beceri ve Değer Temeli
Politik Ekonomi Anayasal Gelişmeler Bürokrasi Stratejik Yönetim Piyasa ve Devlet Başarısızlığı Sosyal Hizmetlerin Merkezi ya da Yerel Yönetimi
Uluslararası Ticaret Kimlik Yönetişim Risk Yönetimi Liberalleşme ve Maliye Politikaları Sosyal Politika Uygulamaları
Uluslararası İktisat Güvenlik Çalışmaları Kentleşme Örgüt Teorisi Pozitif ve Negatif Dışsallıklar Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi ve Kurumsallaşması
Kalkınma İktisadı Çok Kültürlülük İdari Reformlar Örgütsel Davranış Sosyal Politikalar Gönüllülük
Sürdürülebilir Kalkınma Darbeler ve 15 Temmuz İdari Özerklik İnsan Kaynakları Mali Kurallar ve Anayasal İktisat Yoksulluk
Bölgesel İktisat Medeniyet Çalışmaları Merkezi ve Yerel Yönetim İlişkileri Pazarlama Yönetimi Davranışsal Kamu Maliyesi Şiddet
Ekonomik Kriz İdeolojiler Sosyal Politika Uluslararası Pazarlama Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk Çocuk Refahı
Ekonomik Büyüme Hükûmet Sistemleri Sosyal Hizmetler e-Pazarlama Uluslararası Vergileme Yaşlılık
Türkiye Ekonomisi İnsan Hakları ve Demokrasi Sağlık Yönetimi Dış Ticaret Çifte Vergileme Göç
Üretim Ekonomisi Seçimler ve Seçmen Davranışları e-Devlet Lojistik Uluslararası Vergi Rekabeti ve Kalkınma Engellilik
Bilgi Ekonomisi Tüketim ve Popüler Kültür Afet Yönetimi Turizm Vergi Uyumu Mülteciler
Enerji Ekonomisi Yeni Medya ve Siyaset Kamu Diplomasisi Sağlık İşletmeciliği Maliye ve Para Politikalarının Uyumu Sığınmacılar
Kamu Ekonomisi Bölge Politikaları Kamu İşletmeciliği Muhasebe Kamu Özel Sektör İşbirliği Sivil Toplum Çalışmaları
Sağlık Ekonomisi Siyasal Partiler Kayyım Uygulamaları Denetim Yeşil Ekonomi ve Yeşil Binalar Toplum Çalışmaları
Tarım Ekonomisi Siyasal Psikoloji Eğitim Yönetimi Standart Yenilenebilir Enerji Afetler
Turizm Ekonomisi Siyasal Sosyoloji Yönetim Kuramları İslami Bankacılık Uygulamaları Sürdürülebilir Kalkınma Aile Sorunları
Davranışsal İktisat Sivil Toplum  2023 Vizyonu Bölgesel Kalkınma Dinamikleri Kadın Hakları
Tüketici Davranışları Uluslararası İlişkiler Vekalet Savaşları Arge ve İnovasyon Teşvikleri Ceza – Adalet Sistemi
Sermaye Piyasaları Siyasal Ahlak Yeni Yönetim Anlayışı İnsani Hizmet Teknolojileri
İşgücü Piyasaları Yeni Hükûmet Sistemi Sağlık
Finansal Piyasalar Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
İslami Finans Yerel Sosyal Hizmet Bilgisi
Sektör Analizleri Teknoloji Bağımlılığı
Kripto Paralar Kentleşme ve Kentleşme Sorunları
Küreselleşme
Bankacılık ve Sigorta
Kadın Emeği
Zaman Serileri Analizi
Panel Veri Analizi
Uygulamalı Ekonometri
Makro Ekonometri
Mikro Ekonometri
Mekansal Ekonomi / Ekonometri
Finansal Ekonometri
Dijitalleşme / e-devlet Uygulamaları
Endüstri 4.0
Sürdürülebilir Büyüme
İklim, çevre, ekonomi
İktisadi Düşüncenin Dönüşümü
Türkiye AB İlişkileri
Bölgesel Entegrasyon
Kent Ekonomisi