Kabul Edilen Bildiriler

KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

Abdullah TAŞTEKİN & Ahmet KAYAN: Yerel Yönetimlerin Suriyeli Geçici Sığınmacılarla İlgili Çalışmaları: Şanlıurfa Büyükşehir Örneği

Abdullah USLU & Bayram AKAY: Lisans Düzeyindeki Öğrencilerin Kariyer Beklentileri: Manavgat Turizm Fakültesi Örneği

Abdülkadir BİLEN & Ahmet SITKI: Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları İle Hasta Tatminine Etkisinin Araştırılması: Gaziantep Sağlık Ocaklarından Faydalanan Suriyeli Vatandaşlarla İlgili Bir Araştırma

Abdülkadir BİLEN & Baran AKKUŞ: Bobi’lerde Kurumsallaşmanın Gerekliliği ve Faydalarının Değerlendirilmesi

Ahmet ÇOBAN: Onbirinci Kalkınma Planının Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi

Ahmet Fethi DURMUŞ & Hamza KAYA: Dijital Muhasebe Uygulamalarının Muhasebe Hileleri ve Kayıt Dışılığı Önlemeye Etkisi

Ahmet KAYAOĞLU & Cumali KILIÇ: Kriz Döneminde İşletme Yöneticilerinin Yaşadığı Stres ve Bunun Pazarlama Stratejilerine Etkisi

Ahmet KAYAOĞLU & Gazi KURNAZ: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Ahmet KAYAN & Rozerin BARAN: Avrupa Kentsel Şartı Kapsamında Ulaşım-Dolaşım Hakkı: Diyarbakır Örneği

Ahmet Vedat KOÇAL: Diyarbakır’da Yerel Kalkınma Paradoksu: Kentsel Kimlik ve Bölgesel Ekonomi Çelişkisi

Ahmet Vedat KOÇAL: Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Diyarbakır Algısının Bir Görünümü Olarak Bölgesel Akademik Ayrımcılık Davranışı: ISEPA Örneği

Ali ÇİFTÇİ: CHP’nin 1959 Tarihli “İlk Hedefler Beyannamesi”nin 1961 Anayasası’na Yansıyan Yönleri

Ali Haydar SOYSÜREN: İki Dönem Tek Mesele: Türkiye Siyasetinde 1940’lı ve 2010’lu Yılların İkinci Yarısında Benzerlikleri ve Farklılıklarıyla Partili Cumhurbaşkanı Meselesi

Amer AHMAD: The Impact Of Strategic Thinking Of The Centralization

Asım ÇOBAN & Ömer Faruk BİÇEN & Mustafa Necati ÇOBAN: Diyarbakır İlinin Ticaret Becerisinin Trc1 ve Trc2 Bölgeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Aslı ÖZPOLAT: Türkiye’de Co2 Emisyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı

Vahap ULUÇ: Laiklik ve Demokrasi Algısı: Şanlıurfa Örneği

Aydın USTA & Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR: Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin Demografik Özellikleri İle Sağlık Meslek Etiğinin Zarar Vermeme/Yararlılık İlkesi Arasındaki İlişki

Ayhan KARAKAŞ & Haci Yusuf GÜNGÖR: Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Dindarlık Düzeyi İle Helal Konseptli Otellere Bakış Açısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Ayhan YATBAZ: Müşareke Finansman Yönteminin TRFS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardı Kapsamında İncelenmesi

Aysel ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY: Kâr Yönetimi Nedenleri ve Kâr Yönetimi Ölçümünde Kullanılan Modeller

Aziz AKİN: Yeni Toplumsal Hareketler Üzerinde Medyanın Rolü

Bahar BURTAN DOĞAN & Cenk DİNÇER: Sürdürülebilir Kalkınmada Fosil Yakıt İkilemi

Bahar BURTAN DOĞAN & Hadi KARASLAN: Makroekonomik Veriler Işığında Satın Alma Gücü Paritesi İle Savunma Harcamaları İlişkisinin Analizi

Barış ÜLKER: Türkiye’de Sivil Hava Taşımacılığı, Gsyih ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: 1980-2017 Dönemi

Bayram COŞKUN & Çiğdem PANK YILDIRIM: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında Belediye Organları İçin Yapılan Görevlendirmeye İlişkin Değerlendirmeler

Bekir HALHALLİ: Batı Avrupa’daki Popülist Radikal Sağ Partilerin Bi(R)Leşenleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Berna Şafak ZÜLFİKAR SAVCI: Türkiye’nin Uluslararası Göç Örüntüsü ve Kalkınma Dönüşümü Üzerine Teorik Bir Değerlendirme

Binali Selman EREN: Kurumsal Sürdürülebilirliğe Yatırımcı Tepkisi: Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde İşlem Gören Türk Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama

Birgül UYAN: Bölgesel, Yerel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Açısından Tarım Turizmi Konsepti

Burak ÇEKİN & İdris ÜREK: Girişimciliğe Çevreci Bir Bakış: Ekogirişimcilik Üzerine Bir İnceleme

Burak KAZAN: 1973 Genel Seçimlerinde Milli Selamet Partisi Ve Dönemin Basınında Necmettin Erbakan

Bünyamin HAN & Zakir ELÇİÇEK: Kamu Okullarının İktisadi Yapı Ve İşleyişinin İncelenmesi

Demet YAMAN: Türkiye’de İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması

Demet YAMAN: Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testleriyle İncelenmesi

Emel ŞIKLAR & Hamza DOĞAN: Üniversite Öğrencilerinin Temel Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Emrah AYDEMİR: Indian Diaspora In Public Diplomacy Of India

Enver AKIN: Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Bazı Ekonomik Savaş Hamleleri

Esra BİLDİRİCİ ÇALIK& ABDURRAHMAN ÇALIK: İslami Prensipler Açısından Stratejik Yönetim

Faruk EVRENK: Din-İktidar İlişkisi Bağlamında Hegemonya Kavramının Analizi: Antonio Gramsci Örneği

Fatih AKLİMAN: Kara Araçları Kasko Sigorta Poliçelerinin Son Yıllardaki Yükselişi

Fatih GÖK & Sedat ACAR: Tunceli’de Vergi Ahlâkını Belirleyen Faktörler

Ferat KAYA: Avrupa Birliği’nde Lobiciliğin Gelişimi

Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY: Türkiye’de Nominal Ve Reel Efektif Döviz Kuru İlişkisi

Ferit İZCİ & Yıldız ATMACA: Oligarşi Mi, Hiyerarşi Mi? Türk Kamu Yönetimi Tarihi Perspektifinde Bir Değerlendirme

Ferit İZCİ & Vedat YILMAZ & Sait EBİNÇ: Kamu Yönetiminde Çok Aktörlü Denetim Sorunu: Büyükşehir Belediyesi Özelinde Bir Analiz

Galymzhan Tazhıbayev KUANISHBEKULY: Kazakistan’da Görsel İşitsel Medya Özgürlüğünün Hukuksal Dayanağına Genel Bakış

Gökhan TUNCEL: Göç ve Din İlişkisini Diyanet Üzerinden Okumak: Suriye Göçünün Cuma Hutbesine Yansıması

Gökhan TUNCEL: Türkiye’de Adaletin Toplumsal Kabul Durumu ve Aydın Sorunu

Gülfer BÜYÜKTAŞ GAYIR: Sağlık Sisteminde Uygulanan Akreditasyonun Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişim Seyrine Yönelik Bir İnceleme

Habip DEMİRHAN: Stratejik Planlama Sürecinde Paydaş Analizi ve Katılımcılık Boyutu: Mardin Büyükşehir Belediyesi Örneği

Haci Yusuf GÜNGÖR & Abdulrezzak İKVAN: Yıllık Finansal Raporların İşletmelerin Piyasa Değerliliğine Etkisinin Olay Çalışması Yöntemiyle İncelenmesi: BİST Ticaret İşletmelerinde Uygulama

Hakan ERKUŞ & Arif GÜMÜŞ: M.Ö. İki Binli Yıllarda Anadolu’da Maliyet Kayıtları

Halit FİKİR: Türkiye’de Ücret Gelirlerinin Adil Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri

Hasan AKSU: Türkiye ve Seçili Ülkelerde 2010 Yılı Sonrası İçin Savunma Harcamalarının Kamu Harcamaları İçerisindeki Yeri

Hasan YILMAZ: Darbe ve Devrim Tartışmaları Kapsamında 27 Mayıs 1960 Süreci Üzerine Bir Değerlendirme

Hasan YILMAZ: Aydınlanma Felsefesi ve Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşuna Yansımaları

Hüseyin OLCAY: Türkiye’de Sektörel Katma Değerler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İbrahim Halil OĞUZ: Kamu Harcamalarının Ekonomik Etkinliğinin Politik İstikrar Doğrultusunda İncelenmesi

İbrahim Halil OĞUZ & Demet OĞUZ: Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme Uygulamaları

İbrahim ARSLAN & İlyas BAYAR: Mali Kural ve Yolsuzluk İlişkisi: Seçilmiş Latin Amerika Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

İbrahim MAZMAN & Zeliha SAĞNIÇ: Türkiye’de Kadının Siyasal Temsil Sorunu

İbrahim MAZMAN & Nejla ÜNAL: Partilerin Televizyon ve Sosyal Medya Üzerinden Seçmeni Etkileme Stratejileri

İlke CİVELEKOĞLU & Başak ÖZORAL: Neoliberalizmin Yükselişi, Popülizmin Yaygınlaşması ve Siyasette Değişimin Yönü

İlyas OKUMUŞ & Arif Eser GÜZEL: Türkiye’de Turizm Yatırımının Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi: Stırpat Modelinden Ampirik Kanıtlar

İlyas OKUMUŞ & Arif Eser GÜZEL: Türkiye’de Turizm Yatırımı ve Turizm Kalkınması İlişkisi

İsmail AYDEMİR & Ali ALTIBAY & Murat AYDIN: “Yükseköğretimde Uygulamalı Muhasebe Eğitiminin Başarısı ve Eğitim Kurumlarıyla Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları (Smmmo) İle İşbirliğinin Önemi”

İsmail MARDİNLİ: Bilgi Teknolojilerinin Devlet Üzerindeki Dönüşümü: Dijital Devlet (Elektronik (E)- Devlet)

Kerim ÖNER: Yoksullukla Mücadelenin En Önemli Etkenlerden Biri Olan İnfak

Kerim ÖNER: Yöneticilerinin En Çok İhmal Ettiği İlkelerden Biri Olan Şuranın Hz. Ömer Döneminde Uygulamaları

Kübra ÖNDER: Üniversite Öğrencilerinin Kent Ekonomisine Katkısı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği

Loren ABDO: Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri

Halis ÖZER: “İslâm Ekonomisinde Servet Birikimi ve Zenginlik”

Mehmet Akif DESTEK: Türkiye’de Optimum Kamu Sektör Büyüklüğü: Armey Eğrisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Mehmet Akif DESTEK: Türkiye’de Petrol Fiyatları ve Enflasyon Arasındaki Asimetrik Çelişki

Mehmet Emin KURT & İbrahim ÇEMBERLİTAŞ & Mehmet Ali ŞEN: Sosyal Devlet Olma İlkesi Açısından Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı Hastaların Tıbbi Durumları ve Sunulan Hizmetlerin Tespiti

Mehmet Emin KURT & Nurettin MENTEŞ & Mümtaz KORKUTAN: Sağlık Yönetimi Öğrencilerinde Zaman Yönetimi Algısı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet KAYA & İrfan KALAYCI: Türkiye’de Karayolu Trafik Güvenliği İçin Uygulanabilir İktisat Politikaları

Mehmet KAYA & İrfan KALAYCI: Sınır Ticareti Üzerine Bir İktisat Politikası Denemesi

Mehmet ÖZYURT & Mehmet ALTUNTAŞ & Bilal YILDIRIM: Hisse Senetleri Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sağlık Kurumlarının Topsis Yöntemi İle Finansal Performanslarının Analizi

Mehmet SİNAY & Lütfü SİZER: Çapraz Döviz Kuru ve Yabancı Ülke Gelirinin İhracat Üzerindeki Etkisi: 2003-2018 Türkiye Örneği

Mehmet SİNAY & Lütfü SİZER: Döviz Kuru ve Dışa Açıklığın Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi

Mehmet SONGUR: OECD Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Fourıer Panel Kpss Testi

Merziyye NECEFOVA: Cahit Sıtkı Şiirlerinde “Ayrılık, Hasret, Ölüm” Konusu

Metin KETBOĞA: Türkiye’de Dış Ticaretin Yapısal Sorunları, Bu Sorunların Türkiye Ekonomisine Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri

Metin KETBOĞA: Türkiye’de Kullanılan Döviz Kuru Sisteminin Dış Ticaret Firmalarına Olan Ekonomik Etkileri ve Riskten Korunma Metotları

Mudhaffar M. NOORI & Farhad Micael TAHIR: The Concept of Marketing in The Banking Sector in Iraqi Kurdistan Region

Muhammed Emin BARUT: 2000-2019 Yılları Arasında Türkiye’ye Giren Yabancı Sermayenin Gelişimi Üzerinde Cds (Credit Default Swap) Risk Primlerinin Etkisi

Muhterem ALTIN: Eğitim Yöneticiliğinin Mevcut Durumu

Murat TEKBAŞ: Farklı Boyutlarıyla Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Türkiye İçin Ampirik Bulgular

Murat TEKBAŞ: Küreselleşme ve Finansallaşma Çağında Çevresel Kuznet Eğrisi

Mustafa Necati ÇOBAN: Coğrafi İşaretleme ve Diyarbakır’daki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Değerlendirilmesi

Mustafa OKUR & Özgür ÇATIKKAŞ & Ayhan YATBAZ & Adem GÜN: Bireysel Emeklilik Fon Getirilerinin Katılımcıların Fon Türü Tercihlerine Etkisi: Türkiye Örneği

Mutlu SESLİ & Şeyhmus DEMİR: İdeolojiler ve Laiklik Arasındaki İlişkiyi Anlamak

Naciye YILDIZ: Türkiye’de Postdemokratik Eğilimler ve Daha Fazlası

Nuray TURAN: Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Yenilikçi İş Davranışı Düzeyleri: Bir Kamu Üniversitesi Öğrencileri

Nuray TURAN: Çalışma Mutluluğunu Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Hekimler Üzerine Bir Araştırma

Oğuz ERSÖZ: Ceza Hukuku ve Özel Hukuk Boyutuyla Uzlaştırmada Edim

Oğuzhan ZENGİN: Mena Bölgesinde Sosyal Hizmet

Oğuzhan ZENGİN: Güçlendirme Yaklaşımı Temelli Yeni Bir Kavram: Finansal Sosyal Hizmet

Osman GEYİK & S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN: Oyun Yöntemiyle Vergi Bilincinin Oluşturulması: Taxlandıa Oyun Uygulamasının İncelenmesi

Osman SEYİTOĞULLARI & Hamza DOĞAN: Stratejik Maliyet Yönetimi Üzerine Bir İnceleme

Osman YILMAZ & Emre KAYA: Ücret Düzeyine Bağlı Olarak İş Tatmininin Farklılaşması; Batman İli Discount Market Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Özcan DEMİR & Delal AYDIN: İç Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Üretim Yapan İşletmelerde Uygulanması

Özcan DEMİR & Meral AYDIN & Delal AYDIN: Muhasebede Elektronik Dönüşümün Meslek Mensupları Tarafından Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği

Özgür ALTINDAĞ: Sanallaşan İletişim ve Emojilere Sığdırılan Duygular

Özgür ALTINDAĞ: İleri Yaş Dostu Kentler

Özkan GÖKCAN: Avrupa Ülkelerinde Din-Devlet İlişkisi

Pelin KARATAY GÖĞÜL & Elif ASLAN: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İle Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği

Pelin KARATAY GÖĞÜL & Sevgi ÇALIŞCI: Döviz Kuru İle Sanayi Üretimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama (2005-2019)

Ramazan KAYMAKÇI: Devlet Şekillerine Göre Tiebout Hipotezinin Geçerliliği

Ramazan LEVENT: Etno Dinsel Bağlamda Anadolu Aleviliğinin Oluşum Sürecinde Etkili Olan Faktörler

Remzi GÖK: Mevduat Bankası Faizleri ve Katılım Bankası Kâr Payı Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi

Remzi GÖK & Şener İLTER: Hisse Senetleri Piyasası Arasındaki Uyum: Dalgacıklar Bağdaşıklığı İle Yeniden İnceleme

Reşat ARICA: Turistik İşletme Yöneticilerinin Kalite Tanımlamaları: Adıyaman Üzerine Bir Araştırma

Rojan GÜMÜŞ: Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcıların Pazarlama Bileşenleri Algısı, Marka Güveni ve Marka Sadakatinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinin Demografik Değişkenlere Göre Analizi

Rojan GÜMÜŞ & Mehmet Ali ŞEN: Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN  & Osman GEYİK: Yeni Sağlık Reformunun Sağlık Harcamaları Üzerindeki Etkisi

Safa ACAR: Konumlandırma Okulunun Rekabet Eden İşletmelere Katkıları

Sami KALAYCI & Aziz AKİN: Sosyal Hizmetlerde Yerelleşme Arayışına Kent Konseylerinin Olası Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

Sami KALAYCI & Zeynep AYTIŞ: Yoksullukla Mücadelede Belediyelerin Yeri: Malatya Büyükşehir Belediyesi

Sema Müge ÖZDEMİRAY & Hikmet Salahaddin GEZİCİ: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Mülki İdare Açısından Değerlendirilmesi

Sercan AYDIN: Yeni Sanayileşen Ülkelerde İnovasyonun Finansmanı

Serdar ACUN: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Tekstil İstihdamının Analizi

Süreyya YİĞİTALP RENÇBER & Ahmet Tevfik OZAN & Ali CEYLAN: Batman İlinde Kamu ve Özel Hastanelerde Görev Yapan Yöneticilerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler”

Şahin KARABULUT: Turizm-Vergi Gelirleri İlişkisinin Analizi

Şahin KARABULUT: Kamu Malî Yönetiminde Kurumlar

Şahin NAS: Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları: Ekonometrik Bir Analiz

Şahin NAS & Uğur GÜL: Küresel Siyasal ve İktisadi Sistemin Oluşumunda Uluslararası Kuruluşların Rolü

Şeyhmus DEMİR & Mutlu SESLİ: İdeolojinin Sonu Tartışmaları Üzerine Bir Analiz

Tahsin KULA: Gazzali’de Metaforik Bir Anlatımla Siyaset Psikolojisinin Sprituel Temelleri

Tolga ORAL & İbrahim ÇEMBERLİTAŞ & Hakan ERKUŞ: Ifrs ve Aaoıfı’nin Karşılaştırmalı Analizi: Kavramsal Bir İnceleme

Tülin TUNÇ DEVECİ: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve Ekonomik Büyüme: Kaldor’un Birinci Büyüme Yasası Kapsamında Bir Uygulama

Ümit ACAR: Orta-Gelir Tuzağının Belirlenmesi Üzerine Detaylı Bir Literatür İncelemesi

Yakup ASLAN: Muhasebe Bilgi Kalitesini Artırmada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Parametreleri

Yakup ASLAN: Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebe Politikalarında Değişiklik Yapılması- Örnek Bir Uygulama

Yıldız ATMACA & Didem GEYLANİ: Yönetim ve Siyaset Ayrışması Ekseninde Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal İktidar Karşısındaki Konumu

Yılmaz DEMİRHAN: Türkiye’de Siyasal Partilerin Yönetim Kademelerinin Belirlenmesinde Demokratik İlkelerin Geçerliliği: Parti Tüzükleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Yılmaz DEMİRHAN: Diyarbakır’da Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı Görevlerine Seçilmede Etkili Olan Başlıca Unsurlar

Zakir ELÇİÇEK & Yıldırım BARUT: Diyarbakır’daki Özel Okulların Diyarbakır Eğitimindeki Yeri: Niceliksel Bir Değerlendirme

Zeynep AYTIŞ: Yoksullukla Mücadelede Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Değerlendirme: Şırnak Örneği

Zülfi Umut ÖZKARA & Aynur TAŞ: Çalışanların Dışsal İş Tatmini ile Sesli Davranışı Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Rolü

YURT DIŞINDAN KATILIM (Participation from Abroad)

Masood Nawaz KALYAR (PAKİSTAN)

A Qualitive Content Analysis of Social Justice and Cultural Identity in Pakistani Education

Merziyye NECEFOVA (AZERBAYCAN)

Cahit Sıtkı Tarancı Şiirlerinde “Ayrılık, Hasret, Ölüm” Korkusu

Lilliana Elena BOŞCAN (ROMANYA)

Economic and Political Relations Between Romania And Republic of Turkey (1991-2011)

Stavros MAVROUDEAS (YUNANİSTAN)

Economic Crisis and the Crisis of Economics Political Economy as A Realistic and Credible Alternative

Khaled TADMORİ (LÜBNAN)

İslam Şehrinin Oluşmasında Vakıf Sisteminin Konumu ve Ekonomik Hizmetleri

Mudhaffar M. Noori & Farhad Micael Tahır (IRAK)

The Concept of Marketing in the Banking Sector in Iraqi Kurdistan Region

Galymzhan Tazhıbayev Kuanıshbekuly (KAZAKİSTAN)

Kazakistan’da Görsel İşitsel Medya Özgürlüğünün Hukuksal Dayanağına Genel Bakış